1. INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedawca- DARIUSZ TOMCZAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IGANA- DARIUSZ TOMCZAK , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6991226546

Igana Dariusz Tomczak
Ul. Racula-M.Gierymskiego 2a 66-004 Zielona Góra

Sklep- sklep internetowy IGANA prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.iganasklep.pl .

Zamówienie– polecenie dostarczenia lub wykonania czegoś przez kupującego za pośrednictwem Serwisu do sprzedawcy.

Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

Dni robocze– dni od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pon.-Pt.:10.00-17.00

Sb.: 10.00-14.00
Kupujący- każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres sklepu stacjonarnego: ul.Reja 7 Zielona Góra, 65-076

2.Telefon: +48 660340330

3.Adres e-mail: igana@igana.pl

3 SKLEP ORAZ ZAMÓWIENIA

Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:

 1. prawidłowe złożenie zamówienia na stronie internetowej www.iganasklep.pl

Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, lub w przypadku zamówień specjalnych poprzez adres email dostępny na stronie internetowej Sklepu lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 660-340-330

2. podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia przez e-mail. Jednocześnie Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

 2. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, lub wprowadzania w nich zmian.

4.Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5.Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk ‘Dokonaj zakupu’. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia telefonicznie lub przez e-mail.

6.Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7.W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane, a towar wróci do sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres.

4 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

- przelewem na konto bankowe w ciągu 7 dni od dokonania zakupu.

Nr konta: 98 1240 6843 1111 0010 6995 0527

Igana Dariusz Tomczak
Ul. Racula-M. Gierymskiego 2a
66-004 Zielona Góra

-gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym IGANA

ul.Reja 7 65-076 Zielona Góra,

Kupujący może odebrać towar osobiście w sklepie stacjonarnym firmy w godzinach jej otwarcia.

W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym przez Sprzedającego terminie.

Wysyłka następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od złożenia i opłacenia zamówienia.

W przypadku zamówień specjalnych czas realizacji ustalany jest indywidualnie.

Koszt wysyłki Poczta Polska: 12,99 zł (bez względu na ilość sztuk)

Zamówienia powyżej 300 zł, koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

Koszt przesyłki zamówień indywidualnych (projektowane dla klienta) ustala się w fazie projektowania.

5 REKLAMACJE

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad. Innymi słowy Sklep ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotów świadczenia odpowiadającym umowie przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w tym zakresie.

 2. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, Klient wraz z przewoźnikiem powinien spisać protokół szkody.

 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.

 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie (np. rachunek, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu, potwierdzenie przelewu lub inny dokument wykazujący, że Klient kupił towar w Sklepie) wraz z opisem wad oraz protokołu szkody w sytuacji, gdy przesyłka została uszkodzona.

 5. Reklamacja powinna zawierać przyczynę złożenia reklamacji, powinna określić zakres żądania Klienta oraz powinna zostać podpisana i zawierać aktualne dane Klienta.

 6. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail igana@igana.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy.

 7. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Firmy.

 8. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar 2 lata od momentu jego wydania, natomiast termin na złożenie reklamacji wynosi 1 rok od momentu wykrycia wady.

 9. Sklep ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 10. Klient będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej Federacji Konsumentów

 11. W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania:

*) Naprawy
*) Wymianu towaru na nowy
*) Obniżenia ceny
*) Odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy)

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru..

 2. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku towaru wyprodukowanego według specyfikacji Klienta- tj. wykonania przytulanki (i innych produktów na zamówienie), która każdorazowo traktowana jest, jako produkt wykonany według indywidualnego zamówienia Klienta i ściśle związany z jego osobą

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie odstąpienia od umowy na adres Ul. Racula-M. Gierymskiego 2a, 66-004 Zielona Góra lub na adres e-mail igana@igana.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Jego użycie nie jest obligatoryjne – klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie. Jeżeli Klient zdecyduje się na drogę elektroniczną złożenia oświadczenia, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania towaru wystarczy do zachowania terminu.

 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.

 5. Sklep może zwrócić Klientowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (płatności za towar w tym koszty dostarczenia) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres firmy.

6 Inne zagadnienia

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej iganasklep.pl . Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

7 POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO IGANA

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów lub potencjalnych Klientów sklepu w związku ze sprzedażą towarów w sklepie internetowym na platformie iganasklep.pl. Polityka prywatności ma na celu również pomóc zrozumieć praktyki oraz warunki w ramach, których sklep iganasklep.pl zbiera, używa i przechowuje Twoje dane osobiste. Polityka dotyczy danych zebranych:

 • na stronie iganasklep.pl

 • z komunikacji z iganasklep.pl poprzez wiadomości email.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.W przypadku, gdy Klient postanowi jednak nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jednocześnie każdy, kto podaje dane osobowe w sklepie Iganasklep.pl, zapewnia, że podawane przez niego dane są kompletne i poprawne.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Dariusz Tomczak prowadzący działalność gospodarczą IGANA Dariusz Tomczak z siedzibą Ul. Racula-M. Gierymskiego 2a 66-004 Zielona Góra, NIP 6991226546

Sklep Igana zbiera następujące dane:

 • E-mail – konieczny do wysłania wiadomości i dalszej komunikacji

 • Imię i nazwisko – konieczny do zaadresowania przesyłki i do wystawienia dokumentu sprzedaży (w przypadku prośby o fakturę)

 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki

 • Numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez firmy kurierskie)

 • Nazwa firmy ora z NIP – konieczne do wystawienia faktury

Dane zbierane są na stronie iganasklep.pl w dwojaki sposób:

 • Dane zbierane bezpośrednio poprzez dobrowolne wprowadzenie danych przez użytkownika poprzez formularze na stronie iganasklep.pl (formularz kontakt )

 • Dane zbierane pośrednio poprzez „ciasteczka” (polityka plików cookies opisana jest szerzej w dalszej części polityki prywatności)


W sklepie iganasklep.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora danych osobowych serwisu iganasklep.pl. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

Dane zbierane przez nas w celu:

 • Realizacji zamówień dokonany w sklepie iganasklep.pl i wywiązania się z obowiązków związanych z zawarciem umowy na odległość

 • Zapewnienia wglądu do informacji związanych z kontem w sklepie iganasklep.pl (np. historia zamówień)

 • Kontaktu z klientami, kontrahentami lub potencjalnymi klientami.

Kto przetwarza Twoje dane?

Dane podane podczas komunikacji lub rejestracji w iganasklep.pl są przetwarzane wyłącznie przez iganasklep.pl

Dane podane podczas składania zamówienia są przetwarzane przez iganasklep.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 • Imię, nazwisko, telefon, adres, email wskazane, jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przekazywane są do Poczta Polska.

 • Imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres wskazane, jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży (faktura) są przekazywane w postaci papierowego dokumentu sprzedaży do firmy księgowej.

W przypadku skorzystania z płatności online z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez iganasklep.pl

Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy administratorem danych osobowych iganasklep.pl a firmą hostingową dostarczającą rozwiązania IT (tj. konta poczty elektronicznej, serwery oraz infrastruktura IT) , firma perfekcyjnestrony.pl staje się podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych iganasklep.pl

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,iganasklep.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. Administrator danych osobowych nie powierza, nie udostępnia i nie sprzedaje zebranych danych podmiot trzecim.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność, bez ograniczenia czasowego, dlatego sklep iganasklep.pl przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie, „Dlaczego prosimy o Twoje dane” tj. tak długo jak osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę oraz tak długo jak jest to konieczne do realizacji umowy kupna/sprzedaży produktów w sklepie iganasklep.pl z wyjątkiem dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Jeśli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy, Twój adres email będzie przechowywany do momentu ustania przydatności.

 Jakie są Twoje prawa?

Możesz przeglądać/serfować po stronie iganasklep.pl bez podawania, jakichkolwiek danych

 • W każdym momencie, możesz zmienić, sprostować dane osobowe samodzielnie poprzez zalogowanie się do sklepu iganasklep.pl i aktualizacje danych poprzez panel klienta.

 • Możesz zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, tzw. prawo do bycia zapomnianym:

  • Możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych

  • Możliwość żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie.

 • Zmianę danych oraz chęć ich usunięcia można zgłaszać bezpośrednio do administratora danych osobowych wysyłając email na adres igana@igana.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 660 340 330 lub z poziomu „Moje konto” na stronie sklepu.

 • Masz prawo do przenoszenia danych, czyli

  • Otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, uprzednio dostarczonym administratorowi. Opcja dostępna z poziomu „Moje konto” na stronie sklepu.

  • Prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora danych

 • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Administrator danych osobowych zachęca do kontaktu pod numerem telefonu +48 660-340-330 ,e-mail: igana@igana.pl


 Zmiana polityki prywatności iganasklep.pl

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego iganasklep.pl . O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Polityka plików “cookies”

 • Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu Igana Dariusz Tomczak Ul. Racula-M. Gierymskiego 2a
  66-004 Zielona Góra

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


8 O IGANA

IgAna sklep to tworzone z miłością i wielką pasją rękodzieła. Głównie dla dzieci szyte kocyki, podusie,bezpieczne maskotki, zabawki i przeróżne akcesoria. Ale IgAna to także tworzenie rzeczy użytkowych z już nie potrzebnych "gratów": desek, ram okiennych, starych mebli.

Staramy się używać jak nawięcej polskich materiałów, wypełnień itp. W pierwszej kolejności wspieramy rodzimych producentów!
IgAna sklep również ręcznie maluje lub ozdabia techniką decoupage.

Malujemy meble w stylu shabby chic oraz każdym wg. życzeń klienta.

Kontakt:

nr tel. 660340330

adres e-mail: igana@igana.pl

strona internetowa:

www.iganasklep.pl

https://www.facebook.com/iganasklep/

adres sklepu stacjonarnego: ul.Reja 7, 65-076Zielona Góra,

godziny otwarcia: Pon.-Pt.: 10.00-17.00

Sob.: 10.00-14.00